ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ონკოლოგიური პაციენტებისთვის

 

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

 

ამ მუხლით დახმარების მიმღები არის ონკოლოგიური ავადმყოფი.

სამედიცინო სერვისით სარგებლობისთის ონკოლოგიურმა პაციენტმა ან მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის  სახელზე;

ბ) განმცხადებლის (პაციენტი) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100);

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი და კალკულაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან;

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე;

4. პაციენტს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად:

ა) სტაციონარული (ოპერაცია, მკურნალობა) და ამბულატორიული მკურნალობისათვის

(ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია) 300  ლარამდე სრული ოდენობით. 300

ლარიდან ზემოთ არაუმეტეს 700 ლარისა;

ბ) დიაგნოსტიკური კველევებისათვის  არაუმეტეს 300 ლარისა;

გ) მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის არაუმეტეს 300 ლარისა;

დ) წერილი სადაზღვევო კომპანიებიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

გააზიარე