ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მარჩენალდაკარგულთათვის და მარტოხელა მშობლებისთვის

მარჩენალდაკარგულისა  და მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება

 

    სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად  მაცხოვრებელი მარჩენალდაკარგული  მიიღებს ერთჯერად დაფინანსებას არაუმეტეს 200 ლარისა. 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მარტოხელა მშობელი  მიიღებს 100 (ასი) ლარის ოდენობით ერთჯერად  დაფინანსებას.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამით მოსარგებლემ დახმარების მისაღებად  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის ან/და მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) მშობლის (მშობლები) გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 

დ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

 ე) საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

4. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამით მოსარგებლემ დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი  დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ხოლო პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის განუსაზღვრელობის შემთხვევაში, ასევე, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტის (ფორმა №1) ასლი ან/და მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ცნობა პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ;

გ) შვილის (შვილები) დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

 

გააზიარე