ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

     

       ილია ხუციშვილი

მობილური:   599855595

ელ-ფოსტა     

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

დაბადების თარიღი:      31.03.1975

 

განათლება

აგრარულ-ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, საქართველო, 09.1992 - 06.1997 ინჟინერ–ტექნოლოგი, მეღვინეობა ბაკალავრი

სიღნაღი ქ.წნორი 1 საშუალო სკოლა, საქართველო, 09.1982 - 06.1992 საშუალო განათლება, საშუალო სკოლა დამთავრებული

სამუშაო გამოცდილება

სამსახურის უფროსი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური, 03.2016 - - დღემდე (59 თვე - 4 წელი და 11 თვე) მოვალეობები: სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზაცია

წამყვანი სპეციალისტი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური, 10.2015 - 01.2016, 550 ლ, (3 თვე - 0 წელი და

3 თვე)

მოვალეობები:               მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზაცია. აღრიცხვაზე აყვანისა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღება; სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის ორგანიზაცია და გაწვეულთა შემკრებ - გამანაწილებელ პუნქტში გაგზავნა;

- მომზადება და შესაბამის სამსახურში დადგენილ ვადაში ინფორმაციის წარდგენა და ანგარიში სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო

წამოსვლის მიზეზი:

სავალდებულო სამსახურში გაწვევის შესახებ; ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა

სამსახურის უფროსი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური, 11.2012 - 03.2015, 1000 ლ, (28 თვე - 2 წელი და 4 თვე) მოვალეობები:           სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევის აღკვეთის მიზნით, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას დაქვემდებარებული

 

ობიექტების სახანძრო ტექნიკური გამოკვლევა და შემოწმება კანონით დადგენილი წესით; ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესრულების კონტროლი იმ ორგანიზაცია-დაწესებულებებში, რომლებიც წარმოადგენს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ობიექტებს;

სახანძრების უსაფრთხოების პრევენციისა და მათი ლიკვიდაციის მიზნით ღონისძიებათა შესახებ წინადადებათა მომზადება და ღონისძიებათა კომპლექსური გეგმის შემუშავება და განხორციელება; სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის მიზნით მშენებლობისა და ტექნიკური გადაიარაღების საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება;

სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება ადამიანების სიცოცხლის დაცვის მიზნით;

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების მიზნით საწარმოებისა და ორაგნიზაცია- დაწესებულებებისათვის რეკომენდაციებისა და მითითებების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობით, სამსახურის დებულებით და გამგებლის დავალებით სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება. გააკონტროლოს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესრულება; ჩატაროს ამ ობიექტების სახანძრო-ტექნიკური გამოკვლევა და შემოწმება; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს შესასრულებლად სავალდებულო მიწერილობები;

მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ობიექტების ექსპლუატაცია, თუ გამოავლენს სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევებს ან მათ შეუსრულებლობას, რაც ქმნის ხანძრის გაჩენის საშიშროებას ან ემუქრება ადამიანთა უსაფრთხოებას; იღებენ და ამუშავებენ ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციებისგან მოსახლეობის და ტერიტორიების დაცვის სფეროში;


მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მოსთხოვოს საჭირო ინფორმაცია;

საგანგებო სიტუაციის თავიდან აცილების და ამ სიტუაციით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. პასუხი აგოს მისთვის გადაცემული ქონების შენახვასა და მოვლა-პატრონობაზე; კეთილსინდისიერად შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული ფუნქციები;

ანგარიში წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს; დაიცვას შინაგანაწესი.

წამოსვლის         სამსახურის ლიკვიდაცია და შინაგან საქმეტა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მიზეზი:    გადასვლა.

 

სრული სტაჟი 90 თვე (7 წელი და 6 თვე)

 

ენები

ქართული (მეტყველება: , წერა: ) რუსული (მეტყველება: , წერა: ) ინგლისური (მეტყველება: , წერა: )

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Internet Explorer (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან კარგი), Adobe Reader (ძალიან კარგი).

 

გააზიარე