ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

უპატრონოდ დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეებისთვის

 

უპატრონოდ დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  ანაზღაურდება  უპატრონოდ  დარჩენილი მარტოხელა

მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში  წარმოსადგენია  შემდეგი  დოკუმენტაცია:

ა) დაკრძალვის ხარჯის გამღები პირის განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) გარდაცვალების  მოწმობის  ასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;

 თანხა გაიცემა არაუმეტეს  350  (სამასორმოცდაათი) ლარისა.

 

გააზიარე