ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

იურიდიული სამსახური

      ია პაპუაშვილი

მობილური:  599855586       

ელ-ფოსტა   ia_papuashvili@mail.ru

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული    

დაბადების თარიღი:   28.09.1979

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1997 -

07.2002

იურისტი, სამართალმცოდნეობა მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება

იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, სიღნაღი მუნიციპალიტეტის მერია, 05.2018 - - დღემდე , 1200 ლ, (33 თვე - 2 წელი და 9 თვე)

მერიის შესაბამის კომისიებში მუშაობა; წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;

ახორციელებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას;

ანაწილებს დავალებებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; პასუხისმგებელია განყოფილებისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე;

სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს განყოფილების მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისების, ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის თაობაზე;

ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიერ დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; აუცილებელ პირობებს უქმნის განყოფილების მოსამსახურეებს მათი ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის;

ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აფასებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მუშაობას; მერის, მერიის თანამდებობის პირებისა და პროფსიულ საჯარო მოხელეთა იურიდიულ კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; უზრუნველყოფს მერიის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან; სარჩელების და შესაგებლების მომზადება; მერიის კანონიერი ინტერესების დაცვა სასამართლოში და სხვა ორგანოებთან;

საკრებულოში განსახილველი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის (განკარგულებისა და დადგენილების) პროექტების მომზადება;

წამოსვლის         ვმუშაობ დღემდე მიზეზი:

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შესმრულებელი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის

მერია, 12.2017 - 05.2018, 1200 ლ, (5 თვე - 0 წელი და 5 თვე)

საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოება;საჯარო ინფორმაციის დამუშავება და გაცემის უზრუნველყოფა; მერიის შესაბამის კომისიებში მუშაობა; წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;

ახორციელებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას;

ანაწილებს დავალებებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; პასუხისმგებელია განყოფილებისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე;

სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს განყოფილების მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისების, ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის თაობაზე;

ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მიერ დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; აუცილებელ პირობებს უქმნის განყოფილების მოსამსახურეებს მათი ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის;

ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აფასებს განყოფილების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა მუშაობას; მერის, მერიის თანამდებობის პირებისა და პროფსიულ საჯარო მოხელეთა იურიდიულ კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; უზრუნველყოფს მერიის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან; სარჩელების და შესაგებლების მომზადება; მერიის კანონიერი ინტერესების დაცვა სასამართლოში და სხვა ორგანოებთან;

საკრებულოში განსახილველი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის (განკარგულებისა და დადგენილების) პროექტების მომზადება;

წამოსვლის          ვმუშაობ დღემდე, მიზეზი:

პედაგოგი, შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სიღნაღის ფილიალი, 03.2016 - დღემდე , 170 ლ, (59 თვე - 4 წელი და 11 თვე)

მოვალეობები:

მისცეს სტუდენტებს აუცილებელი თეორიული ცოდნა ბიზნესსამართლის პროცესების მართვის შესახებ; ბიზნეს - სამართლის საკანონმდებლო აქტების სწორი შეფასება და მათი პრაქტიკული გამოყენება; შეასწავლოს " საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის" , " მეწარმეთა შესახებ"

, " ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონების, საგადასახადო კოდექსის და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმები; მიღებული ცოდნის საფუძველზე გააზიარებინოს მათ ბიზნესისა და სამართლის, სამეწარმეო სუბიექტებისა და სახელმწიფოს უფლებისა და ვალდებულებების ურთიერთკავშირი.

წამოსვლის მიზეზი:

ვმუშაობ დღემდე

იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა,

08.2014 - - დღემდე , 560 ლ, (78 თვე - 6 წელი და 6 თვე)

ა) უზრუნველყოფს გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების სამართლებრივ მომსახურებას; ბ) უზრუნველყოფს გამგეობის ინტერესების სამართლებრივ დაცვას სასამართლოში თუ სამართალდამცავ ორგანოში, აგრეთვე, სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას; გ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების და სხვა დოკუმენტის სამართლებრივ გამართულობას და თითოეულზე სამართლებრივი დასკვნის მომზადება; დ) უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; ე) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, სამსახურის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

წამოსვლის          ვმუშაობ დღემდე,  მიზეზი:

ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

იურიდიულ საკითხებში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 01.2007 - 08.2014, 560 ლ, (91 თვე - 7 წელი და 7 თვე)

მოვალეობები:

ა) უზრუნველყოფს გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების სამართლებრივ მომსახურებას; ბ) უზრუნველყოფს გამგეობის ინტერესების სამართლებრივ დაცვას სასამართლოში თუ სამართალდამცავ ორგანოში, აგრეთვე, სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას; გ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების და სხვა დოკუმენტის სამართლებრივ გამართულობას და თითოეულზე სამართლებრივი დასკვნის მომზადება; დ) უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; ე) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, სამსახურის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

წამოსვლის მიზეზი:

სხვა სტრუქტურულ ერთეულში გადასვლასთან დაკავშირებით

სხდომის მდივანი, კანცელარიის უფროსი, მოსამართლის თანაშემწე, დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო, 04.2002 - 01.2007, 300 ლ, (57 თვე - 4 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები:

სხდომის მდივანი - უზრუნველყოფდა სხდომის ოქმების სრულყოფილად წარმოებას, კანცელარიის უფროსი - უზრუნველყოფდა კანცელარიის სრულყოფილად მუშაობას, მოსამართლის თანაშემწე - უზრუნველყოფდა საქმეთა მომზადებას, განჩინებების, განაჩენების, გადაწყვეტილებების, ბრძანებების და დადგენილებების პროექტების მომზადებას.

წამოსვლის მიზეზი:

სხვა სამსახურში გადასვლასთან დაკავშირებით

სრული სტაჟი 226 თვე (18 წელი და 10 თვე) ენები

 

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) ინგლისური (მეტყველება: B1, წერა: B1) რუსული (მეტყველება: B2, წერა: B2)

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Internet Explorer (ძალიან კარგი), 66 (ძალიან კარგი), Outlook Express (ძალიან კარგი), Windows 7 (ძალიან კარგი), Google Apps for Business ( ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, 03.2020-06.2020 ადგილობრივი თვითმმართვლობის სამართლებრივი აქტები

პოლონეთის პარტისიპაციის აკადემია, 03.2020-09.2020 პარტისიპაციის აკადემიის გაძლიერებული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული კურსი

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის" (EECMD),

10.2019-02.2020 დემოკრატიის სკოლის 5 თვიანი პროგრამა

პოლიტიკური ბრენდინგისა და პრობლემების მართვის ცენტრი, 08.2019-08.2019 1. "ანგარიშის მომზადება და ეფექტური პრეზენტაცია"; 2. "პროექტბის წერა"

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, 04.2019-04.2019 პერსონალური მონაცემების დაცვა

დემოკრატიუი ცვლილებების ცენტრი, 09.2017-11.2017 ქალთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 03.2017-04.2017 სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

გაეროს ბავშვთა ფონდი, 01.2017-01.2017

ადრეული და სკოლამდელი განათლების მონიტორინგისა და მონაცემთა შეგროვების ტრენინგი

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, 11.2016-11.2016 საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივი კურსი

ვანო ხუხუნეიშვილის სახელობის მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობისრეფორმის ცენტრი, 12.2015-12.2015 ა(ა)იპ-ების და მუნიციპალური საწარმოების მენეჯმენტი

ctc ცენტრი, 06.2015-06.2015 მოქალაქეთა ჩართულობის სტრატეგიები ადგილობრივ თვითმმართველობაში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, 02.2015-02.2015

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა გამოცდა

ვანო ხუხუნეიშვილის სახელობის მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი, 07.2014-07.2014

ადგილობრივ თვითმმართველობაში კონკურსის და ატესტაციის ჩატარების წესი და პირობები

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, 11.2012-11.2012 ადსვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, საერთო სპეციალიზაცია

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 03.2004-03.2004

პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი, 02.2004-07.2004 მოსამართლის თანაშემწის კურსები

 

გააზიარე